logo
発想法&思考法部

既成概念にとらわれず、枠をとっぱらえばオリジナルの発想や思考が生まれる。キーワードは、「2択」「散漫」「逆算」「肌身感覚」「斜め」。

LIKE! LOVE! INTERESTHING!